Dziennikarstwo i komunikacja społeczna kierunek studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jeden z najbardziej popularnych, ale i wszechstronnych kierunków. Jeśli dobrze radzisz sobie z językiem polskim, jasteś osobą ciekawą świata, dobrze piszesz lub lubisz przemawiać publicznie, do tego masz wiele zainteresowań, może być to kierunek dla Ciebie. Jako absolwent będziesz przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet), zrozumiesz podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Uzyskasz umiejętności potrzebne w wykonywaniu różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.

Kaliski wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na studia w specjalnościach "komunikacja medialna i dziennikarstwo" oraz "reklama i kreowanie wizerunku". Nasi absolwenci pracują w prasie, radiu i telewizji, w portalach informacyjnych, w biurach rzeczników instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Znajdziesz ich także w agencjach reklamowych, działach marketingu i PR oraz w domach mediowych.


Studia skrojone na miarę studenta
Nowa oferta studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Zielonogórskim odznacza się dbałością o potrzeby studenta. Stosuje strategię elastycznego kształcenia, umożliwiając studentowi wybór modułów, przedmiotów i form nauczania odpowiednich do jego możliwości, zainteresowań i oczekiwań. Program zajęć został dostosowany do rynku pracy i oparty na misji kształcenia praktycznego, nastawionego na efekt w postaci konkretnych umiejętności dziennikarskich. Student ma szansę je rozwijać w świetnie funkcjonujących mediach akademickich, które są kuźnią talentów dziennikarskich.


W trakcie studiów:
Program studiów obejmuje głównie przedmioty z zakresu:
- teorii dziennikarstwa i komunikacji społecznej
- nauczania praktycznego (warsztatów dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, warsztaty pisarskie),
- autorskich form dziennikarskich (publicystki, krytyki, wywiadu, reportażu),
- dziennikarstwa internetowego,
- psychologicznych aspektów oddziaływania na odbiorcę.
 
Poza tym w programie studiów znajduje się szeroki zakres przedmiotów humanistycznych: psychologia, socjologia, kultura języka, nauki o komunikowaniu, ekonomia. Dodatkowo kształcenie teoretyczne obejmuje przedmioty związane z dziennikarstwem i Public Relations - gatunki dziennikarskie, historia mediów, retoryka i erystyka, dziennikarskie źródła informacji, kształtowanie opinii publicznej, fotografię prasową, dziennikarstwo Internetowe, marketing i reklamę, prawo prasowe. Ćwiczenia i warsztaty umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych dla dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego.

Po studiach:
Absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą podjąć pracę w: redakcjach informacyjnych mediów masowych oraz agencjach prasowych, firmach świadczących usługi internetowe, domach mediowych, agencjach artystycznych, reklamowych, public relations i promocyjnych, firmach wytwórczych i producenckich, placówkach upowszechniania informacji i kultury, a także wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.